Duokopt DKNO

Hvordan virker Duokopt®:1
Duokopt består av to komponenter: dorzolamidhydroklorid og timololmaleat. Begge komponentene senker forhøyet intraokulært trykk ved å redusere kammervannsekresjonen, men ved forskjellige virkningsmekanismer.

 

Hvilke indikasjoner har Duokopt®:1
Behandling av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos pasienter med åpenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når monoterapi med topikal betablokker ikke er tilstrekkelig.

 

Hvordan doseres Duokopt®:1
Voksne: 1 dråpe i (konjunktivalsekken til) det angrepne øyet (øynene) 2 ganger daglig. Barn: Effekt hos barn <18 år og sikkerhet hos barn <2 år har ikke blitt fastslått. Administrering: Hvis andre øyedråper brukes samtidig, bør preparatene gis med ≥10 minutters mellomrom. Unngå at flasketuppen berører øyet eller området rundt øyet, dette for å hindre kontaminasjon med alminnelige bakterier som kan forårsake øyeinfeksjoner, alvorlige øyeskader og påfølgende synstap. Pasientene instrueres om korrekt bruk av flaskene, inkl. håndvask og administrasjonsmåte, inkl. nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyet i 2 minutter som reduserer systemisk absorpsjon og kan gi mindre systemiske bivirkninger og økt lokal effekt.

 

Bivirkninger med Duokopt®:1
Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Smaksforstyrrelser. Øye: Svie og stikking.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Luftveier: Sinusitt. Nevrologiske: Hodepine. Øye: Konjunktival injeksjon, tåkesyn, hornhinneerosjon, øyekløe, rennende øyne, øyelokksbetennelse, øyelokksirritasjon, tegn og symptomer på øyeirritasjon inkl. blefaritt, keratitt, nedsatt hornhinnefølsomhet, tørre øyne. Øvrige: Asteni/utmattelse.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi. Hjerte/kar: Bradykardi. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, synkope. Nyre/urinveier: Urolithiasis. Psykiske: Depresjon. Øye: Iridosyklitt, synsforstyrrelser inkl. refraksjonsendringer (i noen tilfeller pga. seponering av miotika). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Halsirritasjon, munntørrhet, diaré. Hjerte/kar: Brystsmerter, hjertebank, ødem, arytmi, stuvningssvikt, hjertestans, hjerteblokk, hypotensjon, klaudikasjon, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter. Hud: Kontaktdermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, utslett, håravfall, psoriasislignende utslett eller forverring av psoriasis. Immunsystemet: Symptomer på allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urtikaria, kløe, utslett, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Peyronies sykdom, nedsatt libido. Luftveier: Kortpustethet, respirasjonsstans, rhinitt, epistakse, bronkospasme (hovedsakelig ved tidligere bronkospastisk sykdom), hoste. Muskel- skjelettsystemet: Systemisk lupus erythematosus. Nevrologiske: Parestesi, økte symptomer på myasthenia gravis, cerebrovaskulær hendelse, cerebral iskemi. Psykiske: Søvnløshet, mareritt, hukommelsestap. Øre: Tinnitus. Øye: Irritasjon med rødhet, smerter, skorpedannelse på øyelokkene, forbigående nærsynthet (opphører ved seponering), hornhinneødem, øyehypotoni, koroidalløsning (etter grå stæroperasjon), ptose, dobbeltsyn. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast. Hjerte/kar: AV-blokk, hjertesvikt. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øye: Rødhet. Bivirkninger sett med kombinasjonsformuleringen eller én av komponentene.

For øvrige bivirkninger se Duokopt® produktresumé.

Referanser
1. Duokopt® produktresumé

Instruktionsfilm - Duokopt®

Slik gjør du flasken klar til bruk første gang

instr_duokopt_empty

Les pakningsvedlegget i esken.

instr_duokopt_2och1

Vask hendene grundig før hver bruk.

instr_duokopt_3och5

Hold flasken i oppreist stilling. Sjekk at forseglingen rundt hetten ikke er brutt. Skru hetten bestemt av.

instr_duokopt_4och2

Hold flasken opp-ned og trykk ned flere ganger for å aktivere pumpemekanismen helt til den første dråpen kommer ut. Dette gjelder kun første gang du bruker øyedråpene og er ikke nødvendig ved senere bruk.


Daglig bruk

instr_duokopt_2och1

Vask hendene godt og fjerne hetten. Unngå å berøre flasketuppen.

instr_duokopt_4och2

Sett tommelen på flaskens øvre flik, pekefingeren i bunnen af flasken og langfingeren på flaskens nedre flik. Hold flasken opp ned.

instr_duokopt_0och3

Bøy hodet litt bakover og hold flasketuppen loddrett over øyet. Trekk nedre øyelokk litt ned med pekefingeren på den andre hånden. Unngå at flasketuppen berører fingrene eller øynene. Press raskt og hardt på flasken. Automatisk dosering frisetter nøyaktig én dråpe ved hvert pump.

instr_duokopt_0och4

Lukk øyet og press en finger mot øyekroken, ved nesen, i 2 minutter.

instr_duokopt_3och5

Sett hetten på flasken rett etter bruk.